Tangiamo Touch Technologys emission tecknad till 134%

Den 17 mars avslutades teckningstiden i Tangiamo Touch Technology AB nyemission inför notering på Nasdaq First North Stockholm. Emissionen tecknades till 134 %.

Styrelsen i Tangiamo Touch Technology AB har efter teckningstidens utgång beslutat om tilldelning i nyemission som innebär ianspråktagande av det fulla nyemissionsbeloppet om ca 23,5 Mkr. Totalt emitteras därmed ca 4 700 000 st aktier. Teckningskursen har tidigare fastställts till 5 kr per aktie. Emissionen beslutades med stöd av bemyndigande enligt tidigare bolagsstämma och teckningsperioden löpte mellan 6 och 17 mars. Utfallet av emissionen innebär att Tangiamo Touch Technology AB kan genomföra planen med framför allt utökade satsningar i försäljning och utökade resurser för utveckling. Därutöver har styrelsen beslutat om en kompletterande riktad emission om 540 000 aktier till samma villkor riktad till strategiska investerare, vilket tillför bolaget ytterligare ca 2,7 Mkr.

Tangiamo tillförs genom emissionen över 1 000 nya aktieägare. Avräkningsnotor planeras skickas ut i slutet av denna vecka. VD Mats Nordahl kommenterar

”Vi är otroligt glada över det stora intresse som vårt bolag och verksamhet har tilldragit sig. Vi hälsar våra nya aktieägare välkomna på den spännande resa som vi gemensamt har framför oss. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att intensifiera våra marknadsaktiviteter och bredda vårt produkterbjudande.”

Tangiamo har ansökt om notering av bolagets aktie på Nasdaq First North Stockholm. Förutsatt marknadsplatsens godkännande är första handel på Nasdaq First North Stockholm planerad till den 6 april 2017.

Teckning och tilldelning

Bolaget tillförs totalt 26,2 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Tilldelning sker enligt principer som angetts i memorandum.

Antal aktier och aktiekapital

När emissionen är registrerad hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i bolaget uppgå till 15 190 141 st. Aktiekapitalet kommer efter registrering att uppgå till 3978 028,16 kronor.

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till bolaget i samråd med Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB som även är bolagets Certified Adviser.

För frågor rörande emissionen, kontakta:

Göteborg Corporate Finance AB, tel: 031-13 82 30, e-post: info@gcf.se

För ytterligare information, kontakta:

Mats Nordahl, VD, tel: 0730-79 42 94, e-post: mats@tangiamo.se