Tangiamo Touch Technology AB (publ) föreslår riktade nyemissioner samt upptar brygglån för att täcka sitt kapitalbehov

Styrelsen för Tangiamo Touch Technology AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 8 januari 2019 och därvid föreslå stämman att besluta om två riktade nyemissioner av aktier. Den ena emissionen riktar sig till en utvald krets av externa finansiärer samt en befintlig aktieägare och den andra emissionen riktar sig till ledande befattningshavare i bolaget. Vid full teckning av emissionerna kommer Tangiamo att tillföras en emissionslikvid om sammanlagt 3 750 000,35 kronor efter emission av sammanlagt 5 461 539 nya aktier.

Externa finansiärer och befintliga aktieägare får teckna aktier till en kurs om 0,65 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts med beaktande av aktiens viktade genomsnittskurs under de tio handelsdagarna under perioden 3 december 2018 till och med den 14 december 2018, uppgående till 0,698 kr per aktie. Den avdragna emissionsrabatten om 4,8 öre uppgår till ca 6,88 procent mot nu angiven genomsnittskurs.

Ledande befattningshavare får teckna aktier till en kurs om 0,75 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts med beaktande av aktiens viktade genomsnittskurs under de tio handelsdagarna under perioden 3 december 2018 till och med den 14 december 2018, uppgående till 0,698 kr per aktie. Den påförda premien om 5,2 öre uppgår till ca 7,45 procent mot nu angiven genomsnittskurs.

De vidare villkoren för emissionerna framgår av den kallelse som pressmeddelats separat samtidigt som detta pressmeddelande. Av kallelsen framgår även att styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier inom bolagsordningens gränser.

Bolaget har vidare beslutat att uppta brygglån om sammanlagt 3 500 000 kronor. Låneavtalen är tecknade med Gerhard Dal, Niclas Löwgren, Rune Löderup, Adexsi Holdings Ltd och Pong AB. Syftet med lånen är att, tillsammans med föreslagna riktade emissioner, täcka bolagets behov av rörelsekapital. Brygglånen löper till och med den 30 juni 2019 och löper med en årlig ränta om 12 procent, därtill tillkommer en uppläggningsavgift om 5 procent av lånebeloppet. Långivarna har rätt att påkalla att bolaget medverkar till en riktad emission av aktier där lånebeloppen kan kvittas som betalning för de nya aktierna. Vid sådan kvittningsemission ska långivarna ha rätt till en teckningskurs rabatterad med 10 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen i Tangiamo under de tio handelsdagar som föregår emissionsbeslutet. För det fall bolaget genomför en företrädesemission ska hela eller delar av lånebeloppen kunna kvittas i emissionen. I sådan situation ska ingen rabatt utgå. Sammantaget har bolaget bedömt att villkoren för brygglånen är marknadsmässiga.

Göteborg Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare i kapitalanskaffningsprocessen.


För mer information

Vänligen kontakta Linh Thai, VD, tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-12-17 kl. 16:00.

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.