Tangiamo godkänt för notering på Nasdaq First North Stockholm samt offentliggör bolagsbeskrivningen

Tangiamo Touch Technology AB (publ) har uppfyllt kraven för notering på Nasdaq First North Stockholm och marknadsplatsen har nu lämnat sitt formella godkännande till bolaget. Första dag för handel i Tangiamos aktie är den 6 april 2017.

Tangiamos emission inför noteringen uppgick till ca 23,5 MSEK plus en riktad emission till strategiska investerare på högst 2,7 MSEK med en teckningsgrad på 134 procent. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och distribution av aktierna till respektive ägares VP-konto/depå pågår och ska vara genomfört före första handelsdag. Bolagets aktier kommer att handlas på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet TANGI (ISIN: SE0009664303).

Tangiamo har upprättat en Bolagsbeskrivning som har godkänts av Nasdaq First North Stockholm. Bolagsbeskrivningen finns publicerad på Tangiamos Touch Technologys hemsida under Bolagsbeskrivning.

G&W Fondkommission är utsedd till bolagets Certified Adviser.

VD Mats Nordahl kommentera

”Vi är otroligt glada över det stora intresset som vårt bolag och verksamhet har tilldragit sig. Vi ser nu fram emot morgondagens notering och den spännande resa vi har framför oss tillsammans med våra nya och befintliga aktieägare. Noteringen på Nasdaq First North skapar en grund för tillväxt för Tangiamo både inom spelsektorn och andra tillämpningar av bolagets sensorteknologi.”

För mer information, kontakta:

Mats Nordahl, VD, tel: 0730-79 42 94, e-post: mats@tangiamo.se

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 15.10 CET