Tangiamo genomför emission

Styrelsen i Tangiamo har beslutat att med stöd av bemyndigande från extra stämman den 21 januari 2019, genomföra en företrädesemission om ca 8 MSEK, samt ytterligare 1 MSEK i övertilldelning i form av en riktad emission. Teckningsförbindelser om 1,3 MSEK kommer från styrelse, ledning och huvudägare. Kursen är fastställd till 0,65 SEK.

Kapitalanskaffningen genomförs för att kunna intensifiera arbetet mot större aktörer på marknaden som har en längre försäljningscykel, samt säkra affärer som ger Tangiamo utrymme att expandera på tillväxtmarknader.

Bolaget har tidigare erhållit ett kortfristigt brygglån från externa investerare om 3,5 MSEK. Lånets förfallodatum har förlängts till den 31 december 2019. Det tidigare förfallodatumet var 30 juni 2019.

”Under första kvartalet 2018 tillsattes jag som VD för att strukturera om företaget och få in Tangiamo på rätt bana, en bana med ökat fokus på att skapa lönsamhet och aktieägarvärde. Vi har nu lagt om vår försäljningsstrategi, och kan konstatera att den fungerar, men denna skapar kortsiktigt ett kapitalbehov innan dess vi blir kassaflödespositiva.

Vi ser nu en ökad efterfråga på våra produkter på oreglerade marknader, samtidigt fortsätter vi att skriva vinsdelningsavtal som på lång sikt är bra för kassaflödet. Bådadera belastar dock kassaflödet kortsiktigt, samtidigt som lansering för vår nya skalbara produkt som riktas mot större aktörer, Gaming Bridge, först förväntas lanseras under tredje kvartalet 2019.

Vi väljer därför nu att genomföra en emission för att säkerställa Tangiamos kapitalbehov. Jag, och resten av ledningen, ser med tillförsikt inför Tangiamos fortsatta resa varför vi valt att teckna 1,3 MSEK”. säger Linh Thai VD på Tangiamo Touch Technology.

Erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Tangiamo äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående Företrädesemissionen. För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter att teckna en (1) ny aktie. Även allmänheten ges möjlighet att delta i Erbjudandet.

(prel.) Teckningsperiod 27 maj – 12 juni 2019
(prel.) Avstämningsdag 24 maj 2019
Emissionsbelopp Ca 8,23 MSEK
Emissionskurs 0,65 SEK. Courtage utgår ej.
Emissionsvolym 12 663 858 stycken
Övertilldelning – belopp 1 MSEK
Övertilldelning – volym 1 538 461,54
Pre money värdering Ca 16,4 MSEK
Antal aktier före emissionen 25 327 715 st
Handelsplats Nasdaq First North

Fullständiga villkor och anvisningar, ytterligare information om teckningsåtagande, samt memorandum och folder kommer att offentliggöras på bolagets (www.tangiamo.com) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Göteborg Corporate Finance agerar finansiell rådgivare i kapitalanskaffningsprocessen.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post:
harald.borsholm@tangaimo.com 

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-04-25 kl. 10:20.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.