Korrigering: Beslut vid årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB den 31 maj 2018

Korrigeringen avser felaktigt MAR-märkt pressmeddelande, daterat 2018-05-31: Beslut vid årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB den 31 maj 2018

Val av styrelse och revisor
Årsstämman i Tangiamo Touch Technology AB (publ) den 31 maj 2018 beslutade, i enlighet 
med styrelsens förslag, följande: Jan Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Mats Nordahl, Glenn Mörk och Ingemar Asp. KPMG AB och Roger Mattsson omvaldes som revisor.

Ersättning till styrelsens ledamöter och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode skall utgå med
1,5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett prisbasbelopp till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor Roger Mattsson på KPMG AB, utbetalas enligt godkänd räkning.

Optionsprogram för nyckelpersoner anställda i Tangiamo
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget ska emittera 1 500 000 
stycken teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier, vilket motsvara en utspädning på ca. 7,5 procent.

Styrelsen förslag till beslut om bemyndigande
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe förordnar, att i samband med anmälan till registreringsmyndigheter (Bolagsverket m.fl.) vidta erforderliga smärre justeringar av besluten fattade av årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2017 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2017 fastställdes och verkställande direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att
fritt eget kapital 20 116 620 kr balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges. 

_______________________________________________________________________

För mer information
Vänligen kontakta Linh Thai, VD, tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.