KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB (PUBL)

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr 556655-3839, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 januari 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler med adress Marieholmsgatan 10B i Göteborg 1 våningen. Registrering till årsstämman börjar kl. 12.30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per onsdagen den 2 januari 2019,

dels     anmäla sitt deltagande per brev under adressen Tangiamo Touch Technology AB (publ) ”Extra bolagsstämma den 8 januari 2019”, Marieholmsgatan 10B i Göteborg 1 våningen, per telefon till 031-515730 eller via bolagets hemsida http://www.tangiamo.com, senast 2 januari 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast onsdagen den 2 januari 2019.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, http://www.tangiamo.com. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1)    Stämman öppnas;

2)    Val av ordförande vid stämman;

3)    Upprättande och godkännande av röstlängd;

4)    Val av en eller flera justeringspersoner;

5)    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

6)    Godkännande av dagordning;

7)    Beslut om nyemission av aktier (emission 1);

8)    Beslut om nyemission av aktier (emission 2);

9)    Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier

10) Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut;

11) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Jan Bengtsson utses till stämmans ordförande.

7. Beslut om nyemission av aktier (emission 1)

Styrelsen för Bolaget föreslår härmed att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska ökas enligt nedan.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 692 307,8 kronor genom emission av högst 3 461 539 nya aktier.

De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 0,65 kronor per aktie. Teckningskursen för de nya aktierna har fastställts med beaktande av aktiens viktade genomsnittskurs under de tio handelsdagarna under perioden 3 december 2018 till och med den 14 december 2018, uppgående till 0,698 kr per aktie. Den avdragna emissionsrabatten om 4,8 öre uppgår till ca 6,88 procent mot nu angiven genomsnittskurs.

Teckning av nya aktier ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för aktietecknaren. Teckning ska ske senast den 8 februari 2018. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande:

Tecknare Antal aktier
Petrus Kuckkaplan 384 615
Gerhard Dal 769 231
Niclas Löwgren 769 231
Rune Löderup 769 231
Mike Zahn 769 231

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka bolagets finansiella ställning på ett kostnadseffektivt sätt och för att snabbt kunna stärka bolagets likviditet. Utökningen av ägarkretsen anses också stärka bolagets möjligheter till eventuella kapitalanskaffningar framgent.

Betalning om 0,65 kronor per tecknad aktie ska erläggas senast den 8 februari 2019. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.

Aktie medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i dessa villkor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av emissionen hos Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

8. Beslut om nyemission av aktier (emission 2)

Styrelsen för Bolaget föreslår härmed att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska ökas enligt nedan.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 400 000 kronor genom emission av högst 2 000 000 nya aktier.

De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 0,75 kronor per aktie. Teckningskursen för de nya aktierna har fastställts med beaktande av aktiens viktade genomsnittskurs under de tio handelsdagarna under perioden 3 december 2018 till och med den 14 december 2018, uppgående till 0,698 kr per aktie. Den påförda premien om 5,2 öre uppgår till ca 7,45 procent mot nu angiven genomsnittskurs.

Teckning av nya aktier ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för aktietecknaren. Teckning ska ske senast den 8 februari 2018. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande:

Tecknare Antal aktier
Jan Bengtsson 666 667
Ingemar Asp 666 667
Linh Thai 333 333
Harald Börsholm 333 333

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka bolagets finansiella ställning på ett kostnadseffektivt sätt och för att snabbt kunna stärka bolagets likviditet. Det har även bedömts som positivt för bolaget att ytterligare knyta de tecknande nyckelpersonerna i bolaget till sig och på så sätt skapa ytterligare incitament.

Betalning om 0,75 kronor per tecknad aktie ska erläggas senast den 8 februari 2019. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.

Aktie medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i dessa villkor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av emissionen hos Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

9. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier

Styrelsen i bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 19 866 178. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Aktieägare har rätt att på bolagsstämman ställa frågor till bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på bolagsstämman.

Handlingar

Kallelsen och förslagen med tillhörande handlingar till beslut under punkterna 7 och 8 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, http://www.tangiamo.com, från och med den 21 december 2018.

Göteborg i december 2018

Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Styrelsen

______________________________________________________________________

För mer information

Vänligen kontakta Linh Thai, VD, tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-12-17 kl. 16:15.

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.