Kallelse till årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB (Publ)

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr 556655–3839, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl:17.00 i bolagets lokaler med adress Marieholmsgatan 10C i Göteborg våning 1. Registrering till årsstämman börjar kl:16.30.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman kan anmäla sig via:

 •  Per e-post till info@tangiamo.com
 •  Per brev till Tangiamo Touch Technology, Marieholmsgatan 10C 415 02 Göteborg

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.  

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 9 maj 2019 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 9 maj 2019.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 9 maj 2019.

Ärenden på årsstämman

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller flera justeringspersoner
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Anförande av verkställande direktör
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 12. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
 13. Val av styrelse och revisor
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen
 15. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier
 16. Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut
 17. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
 18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Jan Bengtsson utses till stämmans ordförande.

12. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Arvode skall utgå med 1,5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 1 prisbasbelopp till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor Roger Mattsson på KPMG AB, utbetalas enligt godkänd räkning

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000

15. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier

Styrelsen i bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster
Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 25 300 064. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar
Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Aktieägare har rätt att på bolagsstämman ställa frågor till bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på bolagsstämman.

Göteborg i april 2019
Tangiamo Touch Technology AB (publ)
Styrelsen 

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post: harald.borsholm@tangaimo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-04-16 kl. 09:00.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, e:mail. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.