Kallelse till årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB (publ) torsdagen den 31 maj 2018

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org.nr 556655-3839, kallas till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 14:00, på Sörhallstorget 10 vån 2, 417 63 Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl. 13:30 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnar.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 maj 2018, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast fredagen den 25 maj, 2018. Anmälan sker till Tangiamo, Sörhallstorget 10, 417 63 Göteborg eller via e-post info@tangiamo.com eller per telefon +46 31 51 57 30. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, adress, telefonnummer (dagtid) och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen, om det inte anges längre giltighetstid för fullmakten (högst fem år). Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, http://www.tangiamo.com, eller sänds, på förfrågan, till aktieägare som så önskar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, låta registrera om aktierna i eget namn. Registreringen kan vara tillfällig. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 25 maj 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antalet aktier

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 19 866 178 stamaktier vilket motsvarar 19 866 178 röster på årsstämman.

Förslag till dagordning

 1.  Årsstämmans öppnande
 2.  Val av ordförande för årsstämman
 3.  Upprättande och godkännande av röstlängd
 4.  Godkännande av dagordning
 5.  Val av en eller två justeringspersoner
 6.  Prövning av om årsstämman blivit sammankallad på rätt sätt
 7.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8.  Anförande av verkställande direktören
 9.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10.  Beslut om disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
 11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 12.  Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 13.  Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 14.  Val av revisor
 15.  Beslut om styrelsens förslag om nyemission av teckningsoptioner
 16.  Beslut om bemyndigande
 17.  Ev. övriga förslag
 18.  Årsstämmans avslutande

Nyemission av teckningsoptioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att Bolaget ska emittera 1 500 000 stycken teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier, vilket motsvarar en utspädning på ca. 7,5 procent.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 16)

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe förordnar, att i samband med anmälan till registreringsmyndigheter (Bolagsverket m.fl.) vidta erforderliga smärre justeringar av besluten fattade av årsstämman.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, Sörhallstorget 10, 417 63 Göteborg, och på bolagets hemsida, http://www.tangiamo.com, senast 14 dagar före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.

Göteborg i april 2018
Tangiamo Touch Technology AB (publ)
Styrelsen
______________________________________________________________________­­__

För mer information

Vänligen kontakta Linh Thai, VD, tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com.

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-05-03 kl. 09:00.

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.