Halvårsrapport januari – juni 2017

Sammanfattning 1 januari – 30 juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 575 (855) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 552% jämfört med första halvåret 2016.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -893 (-809) TSEK.
  • Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -2 257 (-2 215) TSEK. Resultatet påverkas av att organisationen expanderat med en ökning i personalkostnader om ca. 2,2 MSEK jämfört med första halvåret 2016.
  • Resultat per aktie är negativt.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 293 TSEK.
  • Likvida medel uppgick till 18 347 TSEK per den 30 juni.

Väsentliga händelser under perioden

En första nyemission som avslutades i februari 2017 tillförde bolaget 9,99 Mkr.

Bolaget noterades därefter på Nasdaq First North den 6 april 2017. I samband med noteringen genomfördes ytterligare en nyemission till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare. Emissionen övertecknades till 134% och tillförde bolaget sammanlagt 26,2 Mkr före emissionskostnader.

Tangiamos spelbord godkändes av spelmyndigheten i Holland i april 2017. Efter detta har flera installationer gjorts på kasinon tillhörande det statliga Holland Casino.

De första borden på den franska marknaden har installerats hos kasinogrupperna Groupe Lucien Barrière och Groupe Partouche.

Tangiamo har skrivit ett exklusivt distributionsavtal för den spanska marknaden med PEJ som utgör del av Valisa Group.

Tangiamo har under perioden förstärkt produktionsorganisationen, bland annat genom rekrytering av en ny produktionschef.

Händelser efter periodens slut

Tangiamo har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för 9 länder på Balkan med Casino Flex Systems International.
Tangiamo har fram till augusti levererat mer än 130 ADR-enheter för tärningsigenkänning till kasinon tillhörande Las Vegas Sands i Macao.

Kommentarer från VD

Tangiamo Touch Technology noterades den 6 april på Nasdaq First North. I samband med noteringen gjordes en nyemission som tillförde bolaget 26,2 Mkr. Emissionen övertecknades till 134%.

Detta förtroende från investerarna har gjort det möjligt för oss att förstärka vår försäljningsorganisation, både genom nya lokala distributörer och utökade resurser till egen direkt försäljning. Det har också gjort det möjligt att understödja försäljningen genom processer för myndighetstillstånd på nya marknader.

Fokus är initialt på viktiga marknader i Sydeuropa och Centraleuropa där roulettespelet är dominerande, vilket skapar speciellt goda förutsättningar för våra spelprodukter. I Frankrike har de första installationerna av spelbord gjorts på kasinon som tillhörs de stora kasinogrupperna Groupe Lucien Barrière och Groupe Partouche som tillsammans driver 90 kasinon i Frankrike och grannländer. Mottagandet från spelarna har varit mycket positivt.

I Spanien har ett samarbete etablerats med en ny distributör, PEJ, som är del av Valisa Group som också driver ca 80 egna spelhallar och är delägare i ytterligare ca 40 stycken. Spaniens så kallade B-marknad består av nära 3000 spelhallar och bingohallar. På denna och andra marknader bestående av mindre spelinrättningar finns goda möjligheter att introducera en ny affärsmodell där bord installeras på vinstdelning, vilket kommer att skapa kontinuerliga intäkter för bolaget.

Försäljningsorganisationen har också förstärkts i Tyskland, Österrike och Schweiz genom rekrytering av egen personal med omfattande erfarenhet av dessa marknader. Bolaget fortsätter också samarbetet med två av världens allra största kasinokoncerner, Las Vegas Sands och Carnival Cruises, och har visat att det kan möta de mycket höga krav på service och support från dessa stora aktörer.

Bolaget har också inlett en process för att förstärka produktionsorganisationen för att på ett effektivt sätt kunna hantera de väsentligt större försäljningsvolymer som vi förväntar oss i slutet av 2017 och under 2018, till exempel genom rekrytering av en ny produktionschef med bakgrund inom produktion på SKF.

Tangiamo utvecklar kontinuerligt nya spelprodukter, speciellt nya spel och versioner av spel riktade mot nya marknader, exempelvis i Asien och Nordamerika. I en parallell process byggs en grund för helt nya affärsområden inom onlinespel och touchteknologi som kan skapa en bas för större tillväxt på något längre sikt. Medlen från nyemissionen tillåter rekrytering av mycket kvalificerad personal inom dessa områden.

De nya möjligheter som skapats under första delen av 2017 gör att vi ser med tillförsikt fram emot resten av 2017 och 2018 med en avsevärd ökning i omsättning.

Mats Nordahl
VD Tangiamo Touch Technology AB

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida http://www.tangiamo.se

Kommande finansiella rapporter

Tremånadersrapporten Q3 2017 publiceras den 24 november 2017.
Bokslutskommuniké 2017 publiceras den 27 februari 2018.
Ordinarie årsstämma hålls den 31 maj 2018.

För mer information, kontakta:

Mats Nordahl, VD, tel: 0730-79 42 94, e-post: mats.nordahl@tangiamo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt  att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-08-25 kl. 13:30.

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se.  

Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.