Företrädesemission 2022

Motiv för nyemission

Syftet med Företrädesemissionen är främst att finansiera den
expansion i Nordamerika som Bolaget planerar under 2022
och 2023. Vidare avser även Tangiamo att använda en del av
emissionslikviden till att finansiera sin fortsatta utveckling och
globala expansion av slotprodukter samt att utvidga det produktutbud
man kan erbjuda för Online.

Styrelsen för Tangiamo gör bedömningen att befintligt rörelsekapital
före genomförandet av Erbjudandet ej är tillräckligt för
att bedriva verksamheten i önskad omfattning under minst de
kommande tolv månaderna. Styrelsen har därmed beslutat att
genomföra denna Företrädesemission för att säkerställa fortsatt
framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan
och strategi. Enligt styrelsens bedömning kommer ett kapitaltillskott
om cirka 16,4 MSEK efter emissionskostnader, tillsammans
med de försäljningsintäkter som Bolaget beräknas generera,
säkra drift under minst de kommande tolv månaderna.

Emissionslikvidens användning

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att
tillföras cirka 16,4 MSEK efter avdrag för emissionskostnader
om cirka 3,7 MSEK, inklusive ersättning till garanter och övriga
kostnader hänförliga till genomförandet av Emissionen.
Tangiamo avser använda nettolikviden, efter återbetalning av
brygglån, till följande ändamål angivna i prioritetsordning:

  • Intåg på den amerikanska marknaden – 45%
  • Global expansion av slotprodukter – 25%
  • Utvidga onlineportfolion – 15%
  • Övrig drift – 15%

Under oktober månad 2023 kan Bolaget dessutom komma att
erhålla ytterligare kapital i motsvarande grad de i Uniten vidhängade
teckningsoptionerna utnyttjas.

Bolaget har ett utestående brygglån med ett totalt belopp om
cirka 6,5 MSEK. Emissionslikviden kommer att användas för
att återbetala lånet delvis eller i sin helhet.

Den 14:e juni 2022
Tangiamo Touch Technology AB
Styrelsen

Dokument

Välkommen till Tangiamos webbplats. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Om du önskar ytterligare information om vad en cookie är, vilka cookies vi använder, vad syftet med cookien är eller hur du kan blockera eller radera cookies, vänligen läs ”Om cookies”. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.