Extra bolagsstämma 21 januari 2019

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr 556655-3839, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 21 januari 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler med adress Marieholmsgatan 10C i Göteborg 1 våningen. Registrering till bolagsstämman börjar kl. 12.30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid stämman , ska

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per tisdag den 15 januari 2019,

dels     anmäla sitt deltagande per brev under adressen Tangiamo Touch Technology AB (publ) ”Extra bolagsstämma den 21 januari 2019”, Marieholmsgatan 10C i Göteborg 1 våningen, per telefon till 031-515730 eller via mail: info@tangiamo.com, senast 15 januari 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast tisdag den 15 januari 2019.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, http://www.tangiamo.com. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.