Delårsredogörelse juli – september 2017 Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Sammanfattning 1 juli – 30 september 2017

Nettoomsättningen uppgick under perioden juli-september 2017 till 1058 (2135) TSEK. Under perioden januari-september 2017 var nettoomsättningen 8195 (2990) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 174% jämfört med samma period 2016.

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick under perioden till -1517 (100) TSEK, och ackumulerat januari-september 2017 till -975 (-708) TSEK.

Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick under perioden till -2627 (-730) TSEK, och ackumulerat januari-september 2017 till -3448 (-3218) TSEK.

Resultat per aktie är negativt.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6530 TSEK under perioden, och 3339 TSEK ackumulerat januari-september 2017.

Likvida medel uppgick till 11 998 TSEK per den 30 september 2017.

Väsentliga händelser under perioden

Tangiamo har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Bulgarien, Rumänien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Serbien och Slovenien med Casino Flex Systems International.

Tangiamo Touch Technology har under perioden levererat 51 st ADR-enheter för tärningsigenkänning till kasinon tillhörande Las Vegas Sands i Macao. Hittills under året har mer än 130 enheter levererats till Las Vegas Sands.

Tangiamo har sålt sitt första MultiPLAY Auto bord på den sydamerikanska marknaden till Casino de Asuncion i Paraguay.

Tangiamo har fått ett nytt patent för grundläggande touchteknologi beviljat av europeiska patentverket.

Bolagets samarbete med det statliga Holland Casino har fortsatt med en ytterligare installation på deras nya kasino Amsterdam West.

Händelser efter periodens slut

Tangiamo har installerat de första spelborden på den spanska B-marknaden bestående av spelhallar och bingohallar. Dessa har installerats i Zaragosa och andra orter i Aragonien. Borden installeras på prov under en pågående process för typgodkännande för den spanska B-marknaden.

Tangiamo Touch Technology utsåg den 20 november Linh Thai till ny VD. Hon tillträder i Q1 2018.

Kommentarer från VD

Tangiamo Touch Technology noterades i april 2017 på Nasdaq First North. Den nyemission som gjordes i samband med noteringen har gjort det möjligt att under fortsättningen av 2017 förstärka vår försäljningsorganisation, både genom nya lokala distributörer och utökade resurser till egen direkt försäljning. Det har också gjort det möjligt att skapa möjligheter till tillväxt genom processer för myndighetstillstånd på nya marknader. Bolaget har också förstärkt produktionsorganisationen för att på ett effektivt sätt kunna möta en ökad efterfrågan.

Fokus har till en början varit viktiga marknader i Europa där roulettespelet dominerar. I Frankrike har de första installationerna gjorts på kasinon hos de stora kasinogrupperna Groupe Lucien Barrière och Groupe Partouche som tillsammans driver 90 kasinon i Frankrike och grannländer. Mottagandet från spelarna har varit mycket positivt och fler installationer planeras under 2017.

I Spanien fortsätter samarbetet med vår nya distributör, PEJ, som är del av Valisa Group som också driver ca 80 egna spelhallar och är delägare i ytterligare ca 40 stycken. Spaniens så kallade B-marknad består av nära 3000 spelhallar och bingohallar. Tillsammans med PEJ/Valisa har Tangiamos produkter visats upp på flera mässor för spelbranschen i Spanien, bland annat i Madrid, Valencia och Andalusien. Tillsammans med PEJ/Valisa har vi också inlett en process för myndighetsgodkännande i olika spanska provinser. De första installationerna har gjorts under hösten i Aragonien, bland annat i Zaragosa.

På denna och andra marknader bestående av mindre spelinrättningar har Tangiamo börjat introducera en ny affärsmodell där bord installeras på vinstdelning, vilket kommer att skapa kontinuerliga intäkter för bolaget. Vinstdelning är också relevant för spel på fartyg. Den första installationen av detta slag har gjorts på Stena Line i samarbete med Bell Casino.

Tangiamo utvecklar kontinuerligt nya spelprodukter, speciellt nya spel och versioner av spel riktade mot nya marknader, exempelvis i Asien och Nordamerika. I en parallell process byggs en grund för nya affärsområden inom onlinespel och touchteknologi som kan skapa en bas för större tillväxt på längre sikt. Utvecklingen av nya former av socialt live casino online med bas i Tangiamos existerande produkter kommer att öppna nya affärsmöjligheter för bolaget inom det snabbast växande segmentet av onlinespel. Medlen från nyemissionen har tillåtit oss att inleda rekrytering av kvalificerad personal inom dessa områden, vilket gör det möjligt att inleda en utökad satsning i början av 2018.

Den uppbyggnad av företagets kapacitet såväl inom försäljning, produktion som teknisk utveckling som skett under perioden skapar en god grund för tillväxt, vilket gör att ledning och styrelse ser positivt på bolagets utsikter för slutet av 2017 och 2018.

Mats Nordahl
VD Tangiamo Touch Technology AB

Resultaträkning
KSEK

2017-07-01-
2017-09-30

2016-07-01-
2016-09-30
2017-01-01-
2017-09-30

2016-01-01-
2016-09-30

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning
Lagerförändring
Aktiverade utvecklings- kostnader
Övriga rörelseintäkter

 

1058
6242
941
-394

 

2135
46
771
38

 

819
5
754
6
345
6


426

 

2990
1219
1832
82

Summa rörelsens intäkter 7847 2990 18771 6123
Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

 

-6412
-737
-2215
0

 

-842
-554
-1476
-18

 

-10347
-3145
-6254
0

 

-2024
-1458
-3267
-83

Summa rörelsens kostnader −9364 −2890 −19746 −6832
Rörelseresultat före avskrivningar −1517 100 −975 −708
Av- och nedskrivningar −1109 −818 −2471 −2454
Rörelseresultat efter avskrivningar −2626 −718 −3446 −3162
Resultat från finansiella poster −1 −12 −2 −56
Resultat för perioden −2627 −730 −3448 −3218
Balansräkning
KSEK
2017-09-30 2016-09-30
Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Fordringar
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

 

 

14713

40

228

14981

 

12380

2087

11998

26465

 

 

10094

676

0

10770

 

3292

1317

-1544

3065

Summa tillgångar 41446 13835
Balansräkning forts.

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Aktiekapital
Reservfond
Överkursfond
Periodens vinst eller förlust
Övrigt eget kapital

 

Summa eget kapital

Skulder

Långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

 

Summa skulder

2017-09-30

 

 

3973

4155

75270

-3448

-41338

 

38612

 

100

1319

1415

 

2834

2016-09-30

 

 

580

4155

41612

-3218

-33638

 

9491

 

1870

297

2177

 

4344

Summa eget kapital och skulder 41446 13835

Kommande finansiell information

Bokslutskommuniké 2017 publiceras den 27 februari 2018.
Delårsredogörelse Q1 2018 publiceras den 17 maj 2018.
Ordinarie årsstämma hålls den 31 maj 2018.

För mer information, kontakta:

Mats Nordahl, VD, tel: 0730-79 42 94, e-post: mats.nordahl@tangiamo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-11-24 kl. 09:30.

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.