Delårsredogörelse januari – mars 2018 Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Sammanfattning 1 januari – 31 mars

Nettoomsättningen uppgick under perioden jan-mars 2018 till 2 442 TSEK, vilket motsvarar en ökning med 113% (1 146 TSEK) jämfört med samma period under föregående år.

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick under perioden till -2 138 TSEK (-3 127 TSEK).

Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick under perioden till -2 970 (-3 127 TSEK).

Resultat per aktie är negativt.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 284 TSK (-4 349 TSEK) under perioden.

Likvida medel uppgick till 7 686 TSEK per den 31 mars 2018.

Väsentliga händelser under perioden

I början av året sålde Tangiamo Touch Technology ett Multiplay Auto Twin table till Gauselmanns Casino Merkur Mare, leveransen skedde i mars.

Tangiamo Touch Technology inledde februari med att medverka på mässan ICE Totally Gaming i London, i år var kundernas fokus på samarbete och distribution av våra spelbord, snarare än tekniken.

I början av mars deltog vi på mässan Seatrade Cruise Global i Fort Lauderdale, USA för första gången, vi fick god respons och flera nya prospekt.

Linh Thai efterträdde Mats Nordahl som VD den 12 mars 2018.

Tangiamo Touch Technology fick ytterligare en beställning av Holland Casino i Nederländerna på ett MultiPlay Auto, leveransen skedde i mars.

I mitten av mars levererades ett Crystal Roulette table till Casino Di Venezia i Italien för trial under mars-juni.

Händelser efter periodens slut

Försäljning av ett Crystal Roulette på vinstdelning till Weike Group, leveransen kommer att ske i juni. Weike kommer framöver att vara Tangiamos samarbetspartner i Sydostasien. 

Tangiamo Touch Technology har inlett ett samarbete med en agent för Indien (Goa), Egypten, Nepal och Sri Lanka. Vår agent har offerter ute hos kund idag.

Blue Technology Limited är en ny samarbetspartner för Macau där Tangiamo Touch Technology har påbörjat ansökningsprocessen för produkttillstånd och GLI 11.

Ett avtal håller på att upprättas med Grosvenor Casinos i UK, om tre Crystal Roulette på vinstdelning. Ansökningsprocessen för leverantörstillstånd och produkttillstånd fortlöper. Tre Crystal Roulette kommer att levereras till Grosvenor i juni.

Ett Crystal Roulette kommer att levereras till Gameprom i Bulgarien i slutet av maj för trial under juni-aug. Gameprom bedriver casinoverksamhet på ett 50-tal ställen i Bulgarien.

Ett Crystal Roulette kommer att levereras till Casino de Cavalaire i Saint-Tropez i Frankrike i slutet av maj för trial under juni-aug.

Tangiamo Touch Technologys distributör PEJ i Spanien har avtalat med Codere i Madrid om två Crystal Roulette på vinstdelning, spelborden kommer att levereras till Codere i slutet av maj.

Casino Gran Madrid Torrelodones är intresserade av ett Crystal Roulette med vinstdelning, ansökan om GLI 11 är påbörjad.

Online Gaming

Finjusteringar kvarstår av projektet, i nuläget för vi diskussioner med potentiella samarbetspartners.

Kommentarer från VD

Bolagets finansiella situation är sådan att styrelsen bedömer att det inte finns behov av kapitaltillskott under den närmaste 12-månadersperioden.

Jag vill återigen tydliggöra att respektive marknad ofta har egna önskemål om funktionalitet vilket vi successivt bygger upp som moduler för att på bästa sätt kunna erbjuda kundspecifika tillval. Detta tar tid men blir en stabil produktplattform framåt.

För den spanska marknaden har vi under april lagt till nya funktioner på våra spelbord för att tillgodose kundernas önskemål. Detta innebär smärre uppdateringar av våra tillstånd innan spelborden kan användas i respektive region, därav har utfallet från den spanska marknaden fördröjts. Under april har vi överlämnat samtliga underlag till testlabbet i Spanien, testet är pågående. Vi gör allt vi kan för att påskynda produktgodkännandet.

Vi har fr.o.m mars accelererat våra försäljningsaktiviteter för att ha en högre markandsnärvaro på befintliga och nya marknader. Internt har vi förenklat arbetsprocessen för att kunna möta kundförfrågningar på ett mer effektivt sätt.

Linh Thai,
VD
Tangiamo Touch Technology

 

RESULTATRÄKNING
jan-mars jan-mars jan-dec
KR 2018 2017 2017
Intäkter 2 442 194 1 145 509 12 598 952
Aktiverat arbete för egen räkning 897 551 4 602 657
Övriga rörelseintäkter 337 651 88 565
Råvaror och förnödenheter -983 106 -1 574 644 -5 585 322
Bruttovinst 2 694 290 -429 135 11 704 852
Övriga externa kostnader -1 931 581 -1 044 196 -3 680 974
Personalkostnader -2 901 148 -1 653 456 -8 408 052
Avskrivningar -798 928 0 -2 620 149
Övriga rörelsekostnader -32 597 0 -325 400
Rörelseresultat -2 969 964 -3 126 787 -3 329 723
Finansiella intäkter 321 260 8 442
Finansiella kostnader -156 -6 250
Resultat före skatt -2 969 643 -3 126 683 -3 327 531
Skatt
Periodens totalresultat -2 969 643 -3 126 683 -3 327 531

 

BALANSRÄKNING
KR 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 14 976 723 10 712 365 14 419 279
Utgifter för patent på eget utvecklingsarbete 1 462 400 1 708 932 1 517 517
Immateriella anläggningstillgångar 16 439 123 12 421 297 15 936 796
Inventarier, verktyg och installationer 102 800 296 337 56 919
Materiella anläggningstillgångar 102 800 296 337 56 919
Andra långfristiga fordringar 102 752 102 752
Finansiella anläggningstillgångar 102 752 0 102 752
Summa anläggningstillgångar 16 644 675 12 717 634 16 096 467
Råvaror och förnödenheter 6 423 112 1 375 399 6 548 090
Varor under tillverkning 3 217 271 1 734 243 3 217 271
Färdiga varor och handelsvaror 2 509 874 615 195 2 509 874
Förskott till leverantörer 894 629
Varulager mm 12 150 257 4 619 466 12 275 235
Kundfordringar 943 188 1 015 845 1 279 391
Aktuell skattefordran 78 610 98 436 61 765
Övriga fordringar 505 176 537 523 322 026
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 290 844 114 256 584 754
Summa kortfristiga fordringar 1 817 818 1 766 060 2 247 936
Likvida medel och kortfristiga placeringar 7 686 425 980 685 10 507 573
Summa omsättningstillgångar 21 654 500 7 366 211 25 030 744
SUMMA TILLGÅNGAR 38 299 175 20 083 845 41 127 211
Aktiekapital 3 973 235 2 126 813 3 973 236
Fond för utvecklingsutgifter 10 488 231 3 291 864 10 488 231
Reservfond 4 155 000 4 155 000 4 155 000
Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital 18 616 466 9 573 677 18 616 467
Överkursfond 73 297 335 52 794 861 73 297 335
Balanserad vinst -53 180 715 -42 954 511 -49 853 184
Årets resultat -2 969 643 -3 126 683 -3 327 531
Summa fritt eget kapital 17 146 977 6 713 667 20 116 620
SUMMA EGET KAPITAL 35 763 443 16 287 344 38 733 087
Övriga skulder 100 000 100 000 100 000
Summa långfristiga skulder 100 000 100 000 100 000

 

BALANSRÄKNING forts.
KR 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31
Leverantörsskulder 688 651 -204 600 720 652
Övriga skulder 223 400 233 760 174 012
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 523 681 2 047 464 1 209 322
Summa kortfristiga skulder 2 435 732 3 696 501 2 294 124
SUMMA SKULDER 2 535 732 3 796 501 2 394 124
SUMMA SKULDER EGET KAPITAL 38 299 175 20 083 845 41 127 211

 

KASSAFLÖDESANALYS jan-mars jan-mars
KR 2018 2017
Rörelseresultat efter avskrivningar -2 969 964 -3 126 787
Återläggning avskrivningar 798 928
Erhållen ränta & liknande resultatposter 321 260
Erlagd ränta & liknande resultatposter 0 -156
Betald inkomstskatt -16 845 -16 845
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital -2 187 560 -3 143 528
Förändring av varulager 124 979 -439 927
Förändring kortfristiga fordringar 443 963 525 559
Förändring kortfristiga skulder 334 746 -1 290 712
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 283 872 -4 348 608
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -1 218 479 -777 680
Förvärv av patent -80 043
Förvärv av inventarier -48 615 -269 790
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 347 137 -1 047 470
Kostnad för nyemission -297 579
Förändring checkräkningskredit -1 984 915
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -2 282 494
Årets kassaflöde -2 631 009 -7 678 572
Likvida medel vid periodens början 10 317 434 8 659 257
Likvida medel vid periodens slut 7 686 425 980 685

För mer information:

Vänligen kontakta Linh Thai, VD, tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com.

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-05-17 kl. 13:00.

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se.

Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.