Bolagsordning

Bolagsordning för Tangiamo Touch Technology AB (publ) 556655-3839 Antagen vid bolagsstämman den 2017-05-31

§ 1. Firma

Aktiebolagets firma (företagsnamn) är Tangiamo Touch Technology AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg (kommun).

§ 3. Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att utveckla och marknadsföra hård- och mjukvara för touchscreen applikationer.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 5.000.000 kr och högst 20.000.000 kr.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer och med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8. Kallelse

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

  1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
  7. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
  9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
  10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11. Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.