Bokslutskommuniké januari-december 2018 Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Väsentliga händelser oktober – december 2018

 • Grosvenor Casinos utökade befintlig order från 4 st spelbord med vinstdelning till 8 st
 • Casino Gran Madrid bekräftade en order på 2 st spelbord med vinstdelning
 • Tangiamos senaste mjukvara blir godkänd för B1(spelbutik) och B2(spelhall) i Madrid
 • Bolaget fick generellt försäljningstillstånd i UK
 • Tillstånd för Crystal Roulette godkänns i UK
 • Styrelsen beslutade att ta ett brygglån på 3,5 MSEK

Efter räkenskapsårets utgång

 • En ny försäljningschef tillträdde den första januari 2019. Vi har även tillsatt en ny säljare och en person ansvarig för Technical support och eftermarknad. Totalt är säljorganisationen lika stor som under 2018 men med nya ansikten och ett tydligare säljfokus. Omorganisationen lider mot sitt slut.
 • En extra bolagsstämma beslutade om att ge styrelsen ett bemyndigande om att emittera nya aktier.
 • I nyemissionen erhöll bolaget under februari 3,75 MSEK före emissionskostnader.
 •  Året startade med order och försäljning:
  • Bell Casino, Sverige, 4st spelbord med vinstdelning
  • PiaBella, Nord Cypern, 1st spelbord
  • Salon de Yacht, Paraguay, 1st spelbord med Remote Gaming
  • PEJ, Spanien, 1st spelbord
  • Grosvenor Casinos, UK, Tournament Mode (funktionstillägg)
 • Under spelmässan ICE i London den 5–7 feb lanserade Tangiamo tre nya produkter
  • Crystal Sic Bo
  • Crystal Blackjack
  • Tournament Mode
 • ICE blev lyckad, produktportföljen är idag bredare och de nya produkterna som visades på mässan fick oväntat mycket uppmärksamhet, vi har fått ett stort antal leads i Europa och Centralamerika.

Bolaget i sammandrag

Oktober-December 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 263 (4 404) TSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -4 487 (195) TSEK
 • Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -4 883 (200) TSEK
 • Resultat per aktie är negativt
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 150 TSEK

Helåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 391 (12 598) TSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -11 104 (-709) TSEK
 • Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -15 055 (-3 327) TSEK
 • Resultat per aktie är negativt
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 617 (-11 755) TSEK
 • Likvida medel uppgick till 1 379 TSEK den 31 december

Under 2017 ökade vi varulagret med 7,4 MSEK vilket påverkade kassaflödet, under 2018 minskade vi varulagret med 1,5 MSEK. Genomförande av optionsprogrammet, fler marknadsaktiviteter och tillståndsarbeten i Spanien under året har bidragit till högre externa kostnader.

Kommentarer från VD

ICE, London

Spelmässan ICE i februari 2019 var händelserik, det var fantastiskt roligt att visa ett Tangiamo med ny personal samtidigt som vi lanserade tre nya produkter. Produktportföljen är idag bredare och de nya produkterna som visades på mässan fick oväntat mycket uppmärksamhet.

I nuläget för vi diskussioner och förhandlingar med kasinogrupper som har sitt säte i, Bulgarien, Dominikanska republiken, Libanon, Nord Cypern, Paraguay, Ryssland, Schweiz, Spanien, Tyskland och UK. Ambitionen är att avsluta aktiviteterna tillhörande ICE innan nästkommande mässa i maj, G2E i Macau. Det blir spännande att ställa ut Crystal Roulette och Crystal Sic Bo för första gången i Asien.

Under ICE fann vi nya samarbetspartners som delade samma värderingar och förväntningar som oss vilket ger oss förutsättningar att utveckla nya marknader. Vi har inte släppt taget om den spanska marknaden, försäljningstakten i Spanien har ej mött våra förväntningar därav har vi själva helt tagit över försäljningsaktiviteterna.

Remote Gaming

Landbaserade kasinos har visat stort intresse för våra spelbord med Remote Gaming, detta innebär att de kan utöka sin verksamhet och öka spelomsättningen genom att erbjuda sina spelare att spela på kasinot via tablets från hotellrum, vid en bar, i lounger, på kryssningsfartyg etc. Fördelarna med Remote Gaming är att det är applicerbart där Online Gaming existerar idag som ett komplement och som ett alternativ där Online är förbjudet. En kund i Paraguay är först ut med order på ett spelbord med Remote Gaming.

Händelser under 2018

I slutet av Q1 tillträdde jag som VD och påbörjade inom kort en omorganisation på ekonomi- och utvecklingsavdelning vilket avslutades innan semesterns början. Under semesterperioden bekräftade Grosvenor Casinos en order på 4st spelbord med vinstdelning varvid de senare utökade från 4st till 8st spelbord, vilket var jättekul. Grosvenor Casinos är en av de största aktörerna i UK med sina 55 casinos. Under samma period mottog vi även en order på 5st spelbord från Efbet (tidigare Gameprom) i Bulgarien.

Innan semesterperiodens slut klev jag operativt ut på säljsidan samtidigt som vi internt jobbade med att höja standarden på våra produkter, vi avslutade Q3 med försäljning av 2 st spelbord till kund i Frankrike och Västafrika. Försäljningstakten var ej i linje med våra förväntningar och under Q4 inleddes en omorganisation av säljavdelningen, vilket avslutades innan julledigheten.

Från börsnotering 2017 tom början av 2018 utvecklades inte företaget i rätt riktning, därför ändrades strategin vilket krävde en omorganisation under 2018 för att vi skulle kunna leverera resultat under 2019. Trots utmaningar under 2018 har vi lyckats att genomföra en omorganisation, produktifierat befintlig produktportfölj, utökat produktportföljen och kartlagt tillväxtmarknader.

Fokus 2019

Idag är personalen sammansvetsad, arbetar passionerat och har ett gemensamt mål, att skapa lönsamhet. Ett stort plus är att vi har roligt tillsammans på jobbet.

Organisationen är nu redo att bearbeta Syd- och Centralamerika samt ta ett fast grepp om Europa. Under Q2 kommer vi att skifta fokus mot Asien i samband med G2E mässan i Macau. Nästa vecka inleder vi med att åka till Syd- och Centralamerika samt Bulgarien för härligt fältarbete.

Med stärkt finansiell ställning från nyemissionen vet jag att vi nu kan genomföra våra planer. Vår ambition är att börja leverera vinst i år.

Linh Thai, VD
Tangiamo Touch Technology

För mer information

Vänligen kontakta

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post: harald.borsholm@tangiamo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-02-21 kl.09:00.

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.