Beslut vid bolagsstämma i TangiamoTouch Technology AB den 21 jan 2019

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Jan Bengtsson valdes till ordförande vid bolagsstämman.

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckningen över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt
bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen. Stämman beslutade att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare, aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och inte tillfälligt förts in som
aktieägare, anställda, konsulter m.fl.) skulle äga rätt att delta som åhörare utan yttranderätt
under stämman.

VAL AV EN ELLER FLERA JUSTERINGSPERSONER

Stämman beslutade att utse Ronny Jarestrand att jämte ordföranden justera dagen
protokoll. Stämman beslutade att justeraren tillika skulle fungera som rösträtträkningskontrollant vid eventuell votering.

PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse den 7 januari 2019 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida samt att annonsering i Dagens Industri skett samma datum.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER (EMISSION 1)

Jan Bengtsson redogjorde för bakgrunden till styrelsens förslag till emission. Därefter framlade ordföranden styrelsens förslag till beslut om emission och redogjorde samtidigt för de huvudsakliga villkoren.
Aktieägarna fick tillfälle att ställa frågor angående förslaget, vilka besvarades av bolaget. Stämman beslutade att emittera aktier i enlighet med styrelsens förslag.

BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER (EMISSION 2)

Jan Bengtsson redogjorde för bakgrunden till styrelsens förslag till emission. Därefter framlade ordföranden styrelsens förslag till beslut om emission och redogjorde samtidigt för de huvudsakliga villkoren.
Aktieägarna fick tillfälle att ställa frågor angående förslaget, vilka besvarades av bolaget.
Stämman beslutade att emittera aktier i enlighet med styrelsens förslag.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER

Jan Bengtsson redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor till styrelsen vilka också besvarades.
Beslutades att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN, ELLER DEN STYRELSEN I SITT
STÄLLE UTSER, ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR I VID STÄMMAN FATTADE
BESLUT

Stämman beslutade att styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att
vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga bl. a. i samband med
registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För mer information

Vänligen kontakta Linh Thai, VD, tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
2019-01-21 kl. 16:00.

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers
tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar.
Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av
flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella
tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt
tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera
satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning
inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic
Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling
som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden,
speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om
verksamheten finns på http://www.tangiamo.se . Bolagets aktie (TANGI) är föremål
för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som
Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.