Beslut vid årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB den 31 maj 2017

Val av styrelse och revisor
Årsstämman i Tangiamo Touch Technology AB (publ) den 31 maj 2017 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, följande: Jan Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande.
Till styrelseledamöter omvaldes Mats Nordahl, Glenn Mörk och Ingemar Asp. Jimmy Eiterjord omvaldes till styrelsesuppleant. KPMG AB och Roger Mattsson omvaldes som revisor. 

Ersättning till styrelsens ledamöter och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsearvodet ska
uppgå till 3,5 basbelopp till styrelsens ledamöter, varav 1,5 basbelopp till styrelsens ordförande och ett basbelopp till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor Roger Mattsson på KPMG AB, utbetalas enligt godkänd räkning.  

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en smärre
ändring av bolagsordningen, beträffande ”kallelse” till årsstämma.  

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2016 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2016 fastställdes och verkställande direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.
Styrelsen förslag att fritt eget kapital, kronor 10 908 775 balanseras i ny räkning. 

__________________________________________________________

För mer information, kontakta:

Mats Nordahl, VD, tel: 0730-79 42 94, e-post: mats.nordahl@tangiamo.com

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se.

Bolagets aktie ( TANGI ) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.