Beslut vid årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB den 15 maj 2019

Val av styrelse och revisor
Årsstämman i Tangiamo Touch Technology AB (publ) den 15 maj 2019 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, följande: Jan Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Mats Nordahl och Ingemar Asp samt KPMG som bolagets revisor, KPMG har utsett Roger Mattsson till huvudansvarig.

Ersättning till styrelsens ledamöter och revisor 
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode skall utgå med 1,5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett prisbasbelopp till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor KPMG AB, utbetalas enligt godkänd räkning.

Styrelsen förslag till beslut om bemyndigande 
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera aktier, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. 

Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe förordnar, att i samband med anmälan till registreringsmyndigheter (Bolagsverket m fl) vidta erforderliga smärre justeringar av besluten fattade av årsstämman.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen:

Ny § 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000

Ny § 5 Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2018 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2018 fastställdes och verkställande direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att fritt eget kapital 9 760 434 kr balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges. 

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post: harald.borsholm@tangaimo.com

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, e:mail. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.