Årsstämma 2018

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org.nr 556655-3839, kallas till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 14:00, på Sörhallstorget 10 vån 2, 417 63 Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl. 13:30 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnar.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 maj 2018, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast fredagen den 25 maj, 2018. Anmälan sker till Tangiamo, Sörhallstorget 10, 417 63 Göteborg eller via e-post info@tangiamo.com eller per telefon +46 31 51 57 30. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, adress, telefonnummer (dagtid) och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen, om det inte anges längre giltighetstid för fullmakten (högst fem år). Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, http://www.tangiamo.com, eller sänds, på förfrågan, till aktieägare som så önskar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, låta registrera om aktierna i eget namn. Registreringen kan vara tillfällig. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 25 maj 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antalet aktier

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 19 866 178 stamaktier vilket motsvarar 19 866 178 röster på årsstämman.