Årsstämma 2017

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr 556655-3839, kallas till årsstämma onsdagen den 31 maj 2017 kl. 14.00 på Hotel 11 & Eriksbergshallen, Maskingatan 11, 417 64 Göteborg.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ombeds se till att de dels är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 23 maj 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast tisdagen den 23 maj 2017.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske:

 • per post till Tangiamo Touch Technology AB (publ), Sörhallstorget 10, 417 63 Göteborg, eller
 • per e-post till registration@tangiamo.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 23 maj 2017 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 23 maj 2017.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 23 maj 2017.

Förslag till dagordning

 1.          Stämmans öppnande
 2.          Val av ordförande vid stämman
 3.          Upprättande och godkännande av röstlängd
 4.          Godkännande av dagordning
 5.          Val av en eller två justeringsmän
 6.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7.          Anförande av verkställande direktören
 8.          Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9.          Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10.          Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11.          Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 12.          Beslut om fastställande av arvoden till
 13. (a)     styrelseledamöterna, och
 14. (b)     revisorerna
 15.          Val av
 16. (a)     styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter,
 17. (b)     styrelsens ordförande, och
 18. (c)     revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 19.          Beslut som styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma
 20.          Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
 21.          bolagsordningen
 22.          Stämmans avslutande

Beslutsförslag och stämmohandlingar

Styrelsen förslag till ändring av bolagsordningen innebär att till §8 Kallelse i bolagsordningen görs följande tillägg: ”Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Styrelsens samtliga beslutsförslag, samt årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, http://www.tangiamo.se, senast den 15 maj 2017. Samtliga handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.

____________________

Göteborg i maj 2017

Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Styrelsen