Företrädesemission 2021

Bästa aktieägare i Tangiamo Touch Technology AB,

Tangiamo Touch Technology AB (”Tangiamo” eller ”Bolaget ”) genomför under de kommande veckorna en
nyemission av aktier, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. De som på avstämningsdagen den 26 maj
2021 var aktieägare i Tangiamo erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehavaren ägde på
avstämningsdagen. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningstiden pågår under
perioden 31 maj 2021 till och med den 14 juni 2021 och handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North
Growth Market under perioden 31 maj 2021 till och med 9 juni 2021.

Efterfrågan av Tangiamos produkter har tagit fart snabbare än väntat på den oreglerade marknaden, där
Bolaget tidigare har fått beställningar från bland annat partnerbolaget Abbiati och konkurrenten EGT. Parallellt
med befintliga aktiviteter på de oreglerade marknaderna har Tangiamo nyligen erhållit produktcertifiering för
de reglerade marknaderna. Med hänsyn till det erhållna tillståndet för de reglerade marknaderna innebär det
en avsevärt större adresserbar marknad för Tangiamo, och redan under april i år har Tangiamos partner Abbiati
introducerat Bolagets ADR-produkt för kunder på den reglerade marknaden. Detta skapar därmed
förutsättningarna för en snabb försäljningsökning av Bolagets produkter. Samtidigt fortskrider produkttesterna
för Quebec, vilket tidigare har kommunicerats kan resultera i en order omkring 5 – 10 MSEK i ett scenario där
enbart befintliga spelbord ersätts med Tangiamos. Dessutom har antalet dialoger med ytterligare potentiella
partners och distributörer till Tangiamo intensifierats under de senaste månaderna, vilket, givet att avtal ingås,
skulle innebära nya försäljningskanaler för Bolaget och därmed möjlighet att nå ut ännu bredare i marknaden.
Företrädesemissionen kommer att utgöra en väsentlig förstärkning av Tangiamos finansiella ställning samt
möjliggöra planerade tillväxtssatsningar.

För ytterligare information om företrädesemissionen hänvisas det till det informationsmemorandum
avseende företrädesemissionen som under teckningsperioden finns tillgängligt på Tangiamos hemsida,
www.tangiamo.com.

Aktieägare vars innehav av aktier i Tangiamo är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller
varken emissionsredovisning eller anmälningssedlar. Teckning av aktier samt betalning sker då i enlighet med
anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att sista dag för anmälan via bank och/eller
förvaltare kan vara tidigare än sista teckningsdag för emissionen angiven ovan. Erhållna teckningsrätter måste
antingen användas för teckning och betalning senast den 14 juni 2021 eller säljas senast 9 juni 2021 för att inte
förfalla värdelösa.

Den 28:e maj 2021
Tangiamo Touch Technology AB
Styrelsen

Dokument

Välkommen till Tangiamos webbplats. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Om du önskar ytterligare information om vad en cookie är, vilka cookies vi använder, vad syftet med cookien är eller hur du kan blockera eller radera cookies, vänligen läs ”Om cookies”. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.